Selv om skjenkenæringen er blitt mye mere seriøs og kompetent de siste årene skjer det fortsatt brudd og avvik, som fører til sanksjoner og prikktildeling etter alkoholloven. Næringsetaten i Oslo vedtok 9. mars 2022 tildeling av fire prikker til Sanoma Tjuvholmen AS for skjenking til åpenbart påvirket person. Vedtaket ble klaget på og sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren har nylig behandlet klagen og gitt Oslo kommune medhold i sin vurdering og behandling av avviket. Det er interessant å lese hvor grundig saken er blitt behandlet og hvordan statsforvalteren vektlegger næringsetatens vurderinger og observasjoner. Konklusjonen er at Næringsetaten i Oslo har gjort en god og grundig jobb med denne saken. Les svaret fra statsforvalteren som kanskje kan være til støtte i lignende saker.

Hva skjer

Nettsiden

  • KAS har inngått en avtale med Custompublish om ny nettside. Den nye siden skal være på plass og operativ i løpet av november 2022. Vi håper at den nye nettsiden vil være en god støtte for alle og en god plattform for nettverksbygging
  • Siden skal fylles med nyttig og faglig informasjon og et diskusjonsforum hvor medlemmene kan ta opp ulike spørsmål om servering, salg og skjenking av alkohol.
  • På nettsiden vil du også få informasjon om kurs og andre tilbud som er relevante for medlemmene.
  • Styret drifter løsningen men innholdet må vi alle bidra med. Forumet blir så bra som vi alle gjør det.

Nytt nav og ny logo

  • Takk til dere som sendte inn forslag til nytt navn og logo. Aud Sylvia Skikkelstadødegård fra Ullensaker og Elin Vikene fra Karmøy vil begge få premie for sine kreative forslag - «gratis deltakelse og opphold på neste års alkoholfaglige konferanse».
  • I styremøtet 13. september vedtok styret nytt navn og ny logo for vår forening. Det nye navnet er nå «Kommunalt alkoholfaglig saksbehandlerforum» - KAS.
  • Mailadressen FKAAS.no vil fortsatt fungere.