Mange kommuner sliter også med sin økonomi og flere av oss merker sikkert at innstramming og streng økonomikontroll går utover muligheten for å delta på kurs, samlinger og konferanser. Jeg er derfor glad for at jeg nå kan invitere deg inn til FKAAS nye nettside. Takket være en enestående innsats fra flere i styret har foreningen utviklet en ny nettside for nettverksbygging og kunnskapsdeling. På nettsiden vil du som er medlem finne mye informasjon på alkoholfagfeltet, linker til nasjonale nettsteder, kalender med tilbud om alkoholfaglige kurs og konferanser, tekstmaler, vedtekter, strategidokument og andre nyttige dokumenter. 

Mye er ikke på plass enda men nettsiden vil utvikles sammen med deg. Jeg håper nå at du og alle andre medlemmene i FKAAS / KAS bidrar med innspill, dokumenter og erfaring og skaper et levende nettsted med en kunnskapsbase vi alle vil kunne ha nytte og glede av. 

NY NETTSIDE

Styret har etter et ekstraordinært styremøte mandag 28.11.22 besluttet å innkalle til et ekstraordinært årsmøte for å gjøre nødvendige endringer i vedtektene. Innkalling og link til årsmøtet på teams er sendt ut 29.11.22. Under ser du hvordan forsiden er tenkt å se ut hvis årsmøtet godkjenner og vedtar nytt navn og logo. 

Ekstraordinært digitalt årsmøte 10.01.23 kl. 14.30: 

  • Saker til behandling på ekstraordinært årsmøte 10.1.2022
  • Valg av ordstyrer og protokollfører
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Navnebytte fra Foreningen FKAAS (Foreningen for kommunalt ansatt som jobber med alkohol- og serveringsloven) til Foreningen KAS (Foreningen kommunalt alkoholfaglig saksbehandlerforum)
  • Innkomne forslag

Det gjøres oppmerksom på at kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten er stemmeberettiget på årsmøtet, jf. vedtektenes pkt. 6

Nasjonalt saksbehandlersystem:  

Foreningen jobber videre med KS for å bidra til utviking av gode løsninger for oversikt og kontroll med saksmengden innen bevillinger, alkoholomsetning, kontroll og prikksystem. 

Medlemskontingenten for 2021

Du skal nå ha mottatt faktura for medlemskontingenten på 500.- for 2021 med frist for betaling 18.11.22. Takk til deg som har betalt innen fristen. Vi sender nå ut purrebrev til våre medlemmer som ikke har betalt enda med frist for betaling 18.12.22. 

Medlemmer:

KAS har som mål at alle kommunale saksbehandlere på salg-, skjenk- og serveringsbevillinger skal ha nytte av å være medlem i foreningen. Vi er per i dag 161 aktive medlemmer og vi ønsker våre nylig innmeldte medlemmer velkommen i foreningen. 

Vi setter stor pris på ditt engasjement og håper at du bidrar med innspill og forslag til styret. Ta gjerne kontakt med oss i styret på post@fkaas.no eller mobil. 

Takk for at du er medlem!

På vegne av styret

Mvh Dick Ekeroth, styreleder FKAAS