Fra høringsbrevet:

Stortinget vedtok 5. juni 2018 regler om overtredelsesgebyr i en rekke lover på folkehelseområdet, se Prop. 60 L (2017-2018) og Innst. 353 L (2017–2018). Alkoholloven fikk hjemmel for ileggelse av overtredelsesgebyr i ny § 10-5. Bestemmelsen er ennå ikke tredd i kraft, da ikrafttredelse forutsetter at forskriftsbestemmelser om utmåling av overtredelsesgebyret er vedtatt.

Forslaget til forskrift om utmåling av overtredelsesgebyr etter alkoholloven inneholder øvre rammer for gebyret, hensyn som kan vektlegges ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal ilegges og momenter som kan inngå i fastsettelsen av gebyrets størrelse. Den øvre rammen er angitt i prosent av årlig omsetning og et bestemt antall G (folketrygdens grunnbeløp), der det høyeste beløpet anvendes som øvre ramme. Det legges opp til at den øvre rammen angitt i G også blir benyttet i de tilfellene der det ikke er mulig å måle omsetning.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 9. mai 2023. Les mer på Helsedirektoratets sider her. 

 

Med hilsen

Hege Christina Bredesen (e.f.)                                                                  Annichen Valeberg
avdelingsdirektør                                                                                       rådgiver